درباره ما

دکتری تخصصی مدیریت کارآفرینی
مشاور توسعه فردی
مشاور کسب و کار
متخصص در توانمندسازی بانوان
داور و سخنران رویدادهای کارآفرینی

دکتر لیلا طباطبایی